امروز : دوشنبه 27 آذر ماه 1396
 
| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس همایش :
مهندس محمد رضا نوروزیان (رئیس کانون ملی معماری ایران)
دبیر همایش :
مهندس جعفر صراف زاده تبریز (دبیر کانون ملی معماری ایران)
دبیر علمی همایش :
دکتر وحید قبادیان
دبیر اجرایی :
دکتر بابک قصیری (مدیر پژوهشکده کانون)
مدیر همایش :
مهندس مرتضی زارعی کوار(مدیر اداری کانون)
شورای سیاست گذاری همایش
شورای راهبردی علمی همایش
شورای مشاوران علمی همایش
شورای عالی همایش
شورای علمی و داوری همایش
مدیران اجرایی